کنترل هزینه‌های پزشکی‌

خدمات

 

سیستم کنترل هزینه‌های ما، به شرکتهای بیمه و آژانسهای بیمه‌کنند کمک می‌کند که با کاهش قابل توجه هزینه‌ها روند درمان بسیار راحتتری را سپری نمایند.

 انگیزهٔ اصلی‌ما

به عنوان یک شرکت پشتیبانی‌پزشکی‌در یکی‌از کشورهای مهم در صنعت گردشگری، همکاری و پشتیبانی‌شرکای کاری و شرکتهای بیمه‌و کارگزار، اولین و مهمترین هدفمان است. در سایهٔ تسلط به منطقه، داشتن ارتباطات خوب با مراکز پزشکی‌و اعتقاد به ارائه خدمات پزشکی‌با کیفیت، با جلوگیری از دریافت هزینه‌های اضافه و یا معالجات بی‌دلیل هزینه‌های درمان را کاهش میدهیم. به کمک نرم‌افزار تقدیر شدهٔ محاسبه هزینه‌های درمانی در عین اینکه مشکلاتِ ثبت و دریافت اطلاعات پذیرش و فرایند طولانی بستری به تاریخ می‌پیوندد روند بسیار سهل و پر از آرامشی برای بیماران فراهم می‌آوریم.

چه چیزی باعث میشود که بهترین باشیم

 شبکه مرکز درمانی

در طول 27 سال فعالیت شبکه بسیار وسیعی از مراکز درمانی معتبر و بزرگ ایجاد کردیم. با هر کدام از این مراکز روابط کاری نزدیک برقرار کرده، شیوهٔ کاری هر کدام را به صورت خاص فرا گرفتیم. اسکلت اصلی‌سیستم نرم‌افزاری محاسبه هزینه‌های درمانی ما، که مفتخر به دریافت جایزه نیز می‌باشد، به عنوان بزرگترین شبکه مرکز درمانی در کنار فایدهای بسیاری که برای مشتریان به ارمغان آورده شفافیت و کیفیت را تعهد مینماید.

همکاری Temos با marmassistance

با شرکت Temos به عنوان یکی‌از بزرگترین سازمانهای کنترل کیفیت پزشکی‌طبق یک قرارداد استراتژیک شروع به مشارکت نمودیم. در سایهٔ این مشارکت از تفهیم و رعایت اصول قیمت گذاری عادلانه و روند درمان کارامد و اجرای این اصول در روند درمان در تمامی‌مراکز درمانی ترکیه اطمینان حاصل کرده، روابط ساده و روانی ‌بین بیمه‌کننده – شرکت پشتیبانی، ‌مرکز درمانی و بیمار برقرار می‌کنیم.

  گزارش دهی‌شفاف

ما از اهمیت تعقیب ارقام واقعیی‌ریسک، مطالبات و توانایی پیگیری و پیشبینی‌نوسانات در صنعت بیمه‌مطلع هستیم. در سایهٔ گزارشات جزئی و پی‌در پی‌و طبقه بندی شده بر حسب منطقه، دوره زمانی،‌مرکز درمانی و تشخیص بیماری مشتری‌هایمان، هم از ساختار و کارایی marmassistance و هم از کارایی خودشان اطلاعات شفاف و کافی‌کسب می‌نمایند. که به این روش از نزدیک پیشروی روند کار را تعقیب کرده و مراحل اجرایی کار را دقیقتر مورد مطالعه قرار میدهند و تفاوتهای یک سیستم MCC شفاف را حس خواهند کرد.

اکیپ پزشکی‌شرکت

با وجود اکیپ 11 نفرهٔ پزشکی‌موجود در داخل شرکت _ بالاترین رقم اکیپ پزشکی‌در بین شرکتهای رقیب در منطقه_ اطلاعات کافی‌در مورد کشورهای منطقه داشته و همچنین روابط بسیار نزدیکی‌با مرکز درمانی ثبت شده در شبکه زیرساخت شرکت برقرار نموده در زمینهٔ کاهش هزینه‌های درمان بسیار با تجربه عمل کرده و همچنین مراکز درمانی را متناوباً به منظور کنترل کیفیت خدمات رسانی مورد بازدید قرار میدهند.

راهکارها

 قراردادهای تخفیف

ما به عنوان marmassistance با اعتقاد به اینکه حقیقت قانونمندی است با مراکز درمانی مورد تایید قراردادی مکتوب عقد نموده، تخفیفات طبق این قراردادها که به وسیلهٔ دکترها با مرکز درمانی انجام میشود تعیین میگردد. نرخ تمامی‌تخفیفات طبق مرکز درمانی مورد قرارداد مشخص می‌باشد.

برسی‌هزینهٔ درمان

سیستم ما قادر به برسی‌صحّت مدارک و روند درمان، همچنین کنترل مدارک پزشکی‌و فاکتورهای ارسالی‌از طرف بیمه‌شده و یا شرکتهای مورد قرارداد می‌باشد.

 پیگیری هزینه‌های درمان

دپارتمان کنترل هزینه‌ها به منظور جلوگیری از هرگونه ارقام غیر واقعیی‌در فاکتور ها به صورت متناوب هزینه‌های درمان را کنترل میکنند. روند کنترل هزینه ها با تخمین هزینه‌های درمان بر اساس پرونده پزشکی‌و یا تخشیص بیماری شروع میشود. در روند کنترل هزینه ها غیر از کنترل مواردی مانند درمانهای غیر لازم، ارقام غیر واقعیی‌و صورت حسابِ دو برابر، فاکتور به صورت سطر سطر بررسی‌میشود.

سیستم برآورد هزینه ها

marmassistance مجهز به نرم‌افزار و زیرساخت اختصاصی و بسیار مطمئنی می‌باشد که از طرف برنامه نویسان این شرکت کنترل میشود. تمامی‌داده‌های دریافتی از شرکتهای ارائه کندهٔ خدمات جم آوری و در پایگاه داده‌ها ثبت میشود و توسط کارشناسان این شرکت به اطلاعات تبدیل میگردد. این اطلاعات در پروسهٔ برآورد و پرداخت هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم توانایی محاسبه هزینهای درمان برای هرگونه تشخیص پزشکی‌در هر مرکز درمانی را داراست. همچنین این سیستم در موارد ترخیص بیمار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 جزئیات هزینه‌ها

سیستم ما دارای مشخصه‌کنترل خط به خطِ پیش فاکتور می‌باشد. در روند کنترل هزینه‌ها 2 دکتر هر فاکتور را دو مرتبه و بصورت ضربدری کنترل میکنند. البته کنترل آمارها و تجدید نظر نیز از دیگر روشهای کنترل فاکترو ها در بخش پرداختِ هزینه‌ها است.

مراجع

 • adac
 • anwb
 • bp
 • exxon
 • ford
 • inter_sos
 • mercedes
 • mutas
 • cigna
 • direct_line
 • md
 • sos_int
 • chevrolet
 • demirsigorta
 • arc_logo_ref